Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Ngày 15/09/2023 13:53:22

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 

ỦY BAN NHÂNDÂN

XÃ TÂN NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-UBND

 

                   Tân Ninh, ngày 25  tháng  12  năm 2017

 

 

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 
 

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 3881/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của Đài truyền thanh, Tổ thông tin các ấp; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức phụ trách đưa tin, bài về CCHC.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC năm 2018.

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh, huyện như Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30/NQ-CP; Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Kế hoạch số 3881/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

b) Các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề sau:

- Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực tốt nhiệm vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế…..

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính.

- Những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân.

- Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân cũng như việc chấn chỉnh hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

- Việc thực hiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã; Chỉ số CCHC hàng năm của xã.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

c) Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; Giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền về công tác Dân vận chính quyền của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh, tổ thông tin các ấp, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

b) Phát hành rộng rãi tờ rơi, bố trí pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính (hỏi đáp về thủ tục hành chính, các khẩu hiệu tuyên truyền) phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Đưa cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính; tìm hiểu chính sách và pháp luật.

e) Ủy ban nhân dân xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị.

f) Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và nhân dân.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành Đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận trực thuộc, cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ; phối hợp với Ban chấp hành Xã Đoàn tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Lập danh sách đưa bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về cải cách hành chính để nhân rộng.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Đài truyền thanh xã

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phân công cán bộ trong Tổ thông tin am hiểu về cải cách hành chính viết các tin, bài về cải cách hành chính …đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người xem.

4. Công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

5. Các ngành Đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh, đề nghị các ngành đoàn thể, các bộ phận, cán bộ, công chức, các ấp quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ huyện (báo cáo);

- TT. ĐU-HĐND xã (báo cáo);

- CT, PCT. UBND xã (theo dõi);

- Các ngành Đoàn thể;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

                Lê Đình Tâm

 

 

 

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

Đăng lúc: 15/09/2023 13:53:22 (GMT+7)

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 

ỦY BAN NHÂNDÂN

XÃ TÂN NINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /KH-UBND

 

                   Tân Ninh, ngày 25  tháng  12  năm 2017

 

 

 KẾ HOẠCH

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018

 
 

 

 


Thực hiện Kế hoạch số 3881/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018. Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn xã gồm những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính (CCHC) của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo toàn xã trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ.

- Đảm bảo thông tin về tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC được phản ánh đầy đủ, kịp thời. Đồng thời phát huy vai trò tích cực của Đài truyền thanh, Tổ thông tin các ấp; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm cán bộ, công chức phụ trách đưa tin, bài về CCHC.

- Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa theo hướng văn minh, hiện đại.

2. Yêu cầu

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đổi mới và đa dạng các hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng các nội dung; chú trọng nêu gương các tổ chức, cá nhân làm tốt công tác CCHC.

- Cập nhật thường xuyên, đầy đủ kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, các bộ thủ tục hành chính trên các loại hình thông tin, tuyên truyền.

- Nội dung thông tin, tuyên truyền được trình bày rõ ràng, chuẩn xác, thu hút người xem. Hướng dẫn về thủ tục hành chính cần chính xác, chi tiết, tăng cường trả lời các tình huống cụ thể.

- Tuyên truyền CCHC phải gắn với lộ trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ, kế hoạch CCHC của tỉnh, huyện, xã giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch CCHC năm 2018.

- Tuyên truyền CCHC gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; góp phần nâng cao dân trí; phòng chống tham nhũng, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của xã.

- Đáp ứng kịp thời nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về cải cách hành chính của cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và nhân dân trên địa bàn xã.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

1. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền nội dung các văn bản chỉ đạo, điều hành triển khai công tác cải cách hành chính của Trung ương, tỉnh, huyện như Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 30/NQ-CP; Quyết định số 1557/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức; Kế hoạch số 3881/KH-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018.

b) Các nội dung kế hoạch cải cách hành chính năm 2018, tập trung chuyên sâu vào các vấn đề sau:

- Tuyên truyền CCHC, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC); tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, sửa đổi, bổ sung, các TTHC đã được đơn giản hóa, mới ban hành; đảm bảo các điều kiện cần thiết để thực tốt nhiệm vụ.

- Thông tin kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức về các quy định hành chính, TTHC.

- Tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại một cửa, qua đó khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiết kiệm chi phí của người dân, tổ chức và nguồn lực xã hội; đồng thời kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia cung ứng dịch vụ công, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế…..

- Tuyên truyền cải cách tổ chức bộ máy và các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã, ấp; đổi mới phương thức quản lý cán bộ, công chức; trong đó chú trọng tuyên truyền công tác đào tạo, bồi dưỡng, chính sách thu hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao; kỷ luật, kỷ cương hành chính, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tuyên truyền cải cách tài chính công, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài sản công của đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Tuyên truyền việc đổi mới lề lối và phương thức làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính.

- Những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ CCHC tại đơn vị. Qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác CCHC; phê phán những hiện tượng tiêu cực, trì trệ, có hành vi không đúng đắn gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, công dân.

- Tình hình triển khai và kết quả hoạt động của việc thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân cũng như việc chấn chỉnh hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị.

- Việc thực hiện Chỉ số đo lường sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về sự phục vụ của Ủy ban nhân dân xã; Chỉ số CCHC hàng năm của xã.

- Quy định của pháp luật về mối quan hệ giữa nhà nước và nhân dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc tham gia và giám sát tiến trình cải cách.

c) Biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân; Giới thiệu các điển hình tốt về cải cách hành chính.

d) Tuyên truyền về công tác Dân vận chính quyền của cơ quan và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước.

2. Hình thức tuyên truyền

a) Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng: Đài truyền thanh, tổ thông tin các ấp, Trang thông tin điện tử Ủy ban nhân dân xã.

b) Phát hành rộng rãi tờ rơi, bố trí pa nô, áp phích liên quan đến cải cách hành chính (hỏi đáp về thủ tục hành chính, các khẩu hiệu tuyên truyền) phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền, phổ biến đến từng nhóm đối tượng.

c) Đưa cán bộ tập huấn bồi dưỡng, quán triệt nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức; lồng ghép nội dung cải cách hành chính trong các cuộc họp, hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

d) Tổ chức các buổi họp mặt, đối thoại giữa chính quyền với nhân dân; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính; tìm hiểu chính sách và pháp luật.

e) Ủy ban nhân dân xã đưa nội dung cải cách hành chính vào các buổi họp thường kỳ của đơn vị.

f) Tổ chức Hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính cho cán bộ, công chức và nhân dân.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở kế hoạch này các ngành Đoàn thể cần quán triệt phối hợp tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính đến tận người dân. Ủy ban nhân dân xã giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận trực thuộc, cán bộ, công chức thực hiện như sau:

1. Công chức Văn phòng – Thống kê

- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính về Phòng Nội vụ; phối hợp với Ban chấp hành Xã Đoàn tổ chức hội thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

- Theo dõi tình hình, kết quả thực hiện cải cách hành chính của cơ quan, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục, chính xác. Gắn công tác cải cách hành chính với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

- Lập danh sách đưa bồi dưỡng kiến thức cải cách hành chính có lồng ghép về nội dung thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính khi có chiêu sinh.

- Cung cấp thông tin về tình hình thực hiện cải cách hành chính, giới thiệu mô hình, các điển hình tốt về cải cách hành chính để nhân rộng.

2. Công chức Tư pháp - hộ tịch

Lồng ghép nội dung tuyên truyền cải cách hành chính vào chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

3. Đài truyền thanh xã

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên Đài truyền thanh và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đổi mới hình thức thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, phân công cán bộ trong Tổ thông tin am hiểu về cải cách hành chính viết các tin, bài về cải cách hành chính …đảm bảo chất lượng tin, bài và thu hút đông đảo người xem.

4. Công chức Tài chính - kế toán

Tham mưu xây dựng, bố trí kinh phí thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn xã.

5. Các ngành Đoàn thể

Phối hợp thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của từng Đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác cải cách hành chính, vận động Đoàn viên, hội viên tham gia giám sát thực hiện công tác cải cách hành chính.

Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Tân Ninh, đề nghị các ngành đoàn thể, các bộ phận, cán bộ, công chức, các ấp quán triệt và tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

 

CHỦ TỊCH

- Phòng Nội vụ huyện (báo cáo);

- TT. ĐU-HĐND xã (báo cáo);

- CT, PCT. UBND xã (theo dõi);

- Các ngành Đoàn thể;

- Trưởng thôn;

- Lưu: VT.

 

 

 

 

 

 

 

                Lê Đình Tâm