Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 11/09/2018 15:51:53

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

 

UỶ NHÂN DÂN - ỦY BAN MTTQ

 XÃ TÂN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /CTrPH-UBND-MTTQ

 

 

                   

 

         Tân Ninh, ngày      tháng 5 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

 
 

 


          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

Căn cứ chương trình phối hợp giữa UBND và UBMTTQ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 – 2021.

UBND , Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ninh  xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU, MỤC TIÊU.

          1. Mục đích

          Nhằm đổi mới, tăng cường công tác dân vận chính quyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân nhận thức sâu sắc về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

          Thông qua thực hiện chương trình phối hợp đề xuất, kiến nghị để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn xã Tân Ninh.

          2. Yêu cầu

          Công tác phối hợp, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

          Tuyên truyền phải gắn với kế hoạch, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo VSATTP của hàng năm. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với thực tế và thực hiện có hiệu quả những nội dung các bên đã kí kết, định kì có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng tại địa phương và định hướng cho thời gian tiếp theo  .

Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện  thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Mục tiêu:

        Đến hết năm 2018: Đảm bảo 100% số khu dân cư trên địa bàn xã đều có các hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Vận động ít nhaats80% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100%  dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký sản xuất, cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn.

       Đến năm 2020: Vận động ít nhất có 90% số hộ sản xuất nông nghieepjchees biến kinh doanh phẩm đăng ký, cam kết và tên 80% số hộ được công nhận  là sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đạt các tiêu chuẩn theo quy định. 100% các cơ sở dịch vụ  kinh doanh nông sản thực phẩm được công nhận là sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM PHỐI HỢP VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

a) Về tuyên truyền vận động

- Ủy ban nhân dân chỉ đạo các nội dung, thông tin liên quan đến quy định của pháp luật về lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn . Lắng nghe trả lời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp; thông qua giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân các văn bản liên quan đến các  lĩnh vực vệ sinh ATTP.

- MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, người dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên quan đến vệ sinh ATTP.

b) Giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực vệ sinh ATTP.

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã, các tổ chức thành viên của mặt trận xã Tân Ninh xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Ủy ban nhân dân chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, thức ăn được chế biến và mua bán trên địa bàn xã vi phạm điều kiện đảm bảo VSATTP.

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì, phối hợp với trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sản xuất an toàn và an toàn thực phẩm; vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến, kinh doanh thực phẩm chuyển đến Ủy ban nhân dân và TT UB MTTQ xã tổng hợp, báo cáo.

    c. Xây dựng nhân rộng các hộ nông dân các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Các ngành: Y tế, Nông nghieepjquan tâm thường xuyên kiểm tra, tham mưu đề xuất với UBND và MTTQ xã trong việc quản lý, xây dựng và phát triển các hộ nông dân cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn.

Ủy ban mặt trận  chủ trỉ hiệp thương với các tổ chức chính tri – xã hội vận động các hộ nông dân cơ sở, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn xã đăng ký, cam kết  sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

Các tổ chức hhoij Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh cùng phối hợp tham gia hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo thực phẩm an toàn.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Dự và thông báo tình hình đảm bảo VSATTP của xã tại các kỳ họp của UB MTTQ; lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của UB MTTQ về đảm bảo VSATTP của xã. Mời lãnh đạo UBMTTQ xã tham dự các phiên họp của UBND xã khi bàn về các vấn đề có liên quan.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện chương trình phối hợp; tạo điều kiện thuận lợi để UB MTTQ phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình được nêu trong chương trình phối hợp .

- Hằng tháng, quý chủ trì phối hợp với UB MTTQ xã và các  tổ chức chính trị - xã hội xã để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của tháng, của quý sau.

2. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

- Chủ động phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đảm bảo VSATTP.

 - Chủ trì cùng các tổ chức Chính trị - xã hội xã triển khai đến khu dân cư, chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong việc cụ thể hóa các nội dung phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện

3. Ban TT UBMTTQ xã và Ban nông nghiệp xã làm đầu mối tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hai bên cùng chủ động bàn bạc, trao đổi để thống nhất quan điểm, chủ trương và cách thức thực hiện để Chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất./.

 

 

TM. ỦY BAN MTTQ Xà                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                  CHỦ TỊCH                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

      Lê Đình Hiệp                                                 Lê Đình Tâm

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND(b/c);

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- BTT UBMTTQVN xã;

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- Các Ban ngành, đoàn thể xã;

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trong toàn xã;

- Các Cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VPUB, MTTQ xã.

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

Đăng lúc: 11/09/2018 15:51:53 (GMT+7)

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

 

UỶ NHÂN DÂN - ỦY BAN MTTQ

 XÃ TÂN NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /CTrPH-UBND-MTTQ

 

 

                   

 

         Tân Ninh, ngày      tháng 5 năm 2018

 

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP

Giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Tân Ninh

thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018

 
 

 


          Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và Quyết định số 218-QĐ/TW Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền;

Căn cứ chương trình phối hợp giữa UBND và UBMTTQ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2018 – 2021.

UBND , Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Ninh  xây dựng Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH , YÊU CẦU, MỤC TIÊU.

          1. Mục đích

          Nhằm đổi mới, tăng cường công tác dân vận chính quyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các Tổ chức chính trị - xã hội trong vận động nhân dân nhận thức sâu sắc về vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

          Thông qua thực hiện chương trình phối hợp đề xuất, kiến nghị để thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả quản lí nhà nước về lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn xã Tân Ninh.

          2. Yêu cầu

          Công tác phối hợp, tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phong phú cả về nội dung và hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

          Tuyên truyền phải gắn với kế hoạch, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về đảm bảo VSATTP của hàng năm. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, sát với thực tế và thực hiện có hiệu quả những nội dung các bên đã kí kết, định kì có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng tại địa phương và định hướng cho thời gian tiếp theo  .

Mặt trận tổ quốc xã và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra về thực hiện pháp luật an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện  thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011 – 2020 và tầm nhìn 2030 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

3. Mục tiêu:

        Đến hết năm 2018: Đảm bảo 100% số khu dân cư trên địa bàn xã đều có các hoạt động tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm

Vận động ít nhaats80% số hộ sản xuất nông nghiệp, chế biến, kinh doanh thực phẩm và 100%  dịch vụ sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm đăng ký sản xuất, cam kết kinh doanh thực phẩm an toàn.

       Đến năm 2020: Vận động ít nhất có 90% số hộ sản xuất nông nghieepjchees biến kinh doanh phẩm đăng ký, cam kết và tên 80% số hộ được công nhận  là sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn đạt các tiêu chuẩn theo quy định. 100% các cơ sở dịch vụ  kinh doanh nông sản thực phẩm được công nhận là sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM PHỐI HỢP VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về các lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn xã.

a) Về tuyên truyền vận động

- Ủy ban nhân dân chỉ đạo các nội dung, thông tin liên quan đến quy định của pháp luật về lĩnh vực vệ sinh ATTP trên địa bàn . Lắng nghe trả lời những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp; thông qua giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Mặt trận tổ quốc, các tổ chức thành viên phổ biến, tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, doanh nghiệp và nhân dân các văn bản liên quan đến các  lĩnh vực vệ sinh ATTP.

- MTTQ phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, người dân, vận động nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên quan đến vệ sinh ATTP.

b) Giám sát thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực vệ sinh ATTP.

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Mặt trận tổ quốc xã, các tổ chức thành viên của mặt trận xã Tân Ninh xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền giáo dục, vận động bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.

- Ủy ban nhân dân xã chủ trì phối hợp với Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên, xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật và trách nhiệm của công dân, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Vận động, hướng dẫn các cơ sở sản xuất nông nghiệp, chế biến thực phẩm đăng ký, cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Ủy ban nhân dân chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, nhà hàng, quán ăn, thức ăn được chế biến và mua bán trên địa bàn xã vi phạm điều kiện đảm bảo VSATTP.

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì, phối hợp với trưởng thôn tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sản xuất an toàn và an toàn thực phẩm; vận động các hộ nông dân, các cơ sở kinh doanh thực phẩm nhỏ đăng ký, cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

- Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn chủ trì, phối hợp với Trưởng thôn và trưởng các Chi hội, Chi đoàn của các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hình thức tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị, phát giác của nhân dân đối với hành vi vi phạm an toàn thực phẩm của các hộ nông dân, các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các doanh nghiệp sản xuất và chế biến, kinh doanh thực phẩm chuyển đến Ủy ban nhân dân và TT UB MTTQ xã tổng hợp, báo cáo.

    c. Xây dựng nhân rộng các hộ nông dân các cơ sở kinh doanh, dịch vụ sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn

Các ngành: Y tế, Nông nghieepjquan tâm thường xuyên kiểm tra, tham mưu đề xuất với UBND và MTTQ xã trong việc quản lý, xây dựng và phát triển các hộ nông dân cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm an toàn.

Ủy ban mặt trận  chủ trỉ hiệp thương với các tổ chức chính tri – xã hội vận động các hộ nông dân cơ sở, dịch vụ kinh doanh trên địa bàn xã đăng ký, cam kết  sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn.

Các tổ chức hhoij Nông dân, hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh cùng phối hợp tham gia hướng dẫn và tổ chức thực hiện đảm bảo thực phẩm an toàn.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân xã

- Dự và thông báo tình hình đảm bảo VSATTP của xã tại các kỳ họp của UB MTTQ; lắng nghe, giải quyết và trả lời các kiến nghị của UB MTTQ về đảm bảo VSATTP của xã. Mời lãnh đạo UBMTTQ xã tham dự các phiên họp của UBND xã khi bàn về các vấn đề có liên quan.

- Chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể triển khai, thực hiện chương trình phối hợp; tạo điều kiện thuận lợi để UB MTTQ phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình được nêu trong chương trình phối hợp .

- Hằng tháng, quý chủ trì phối hợp với UB MTTQ xã và các  tổ chức chính trị - xã hội xã để đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp; thống nhất phương hướng, nhiệm vụ của tháng, của quý sau.

2. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã

- Chủ động phối hợp với UBND xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt việc đảm bảo VSATTP.

 - Chủ trì cùng các tổ chức Chính trị - xã hội xã triển khai đến khu dân cư, chủ động phối hợp với các ngành liên quan trong việc cụ thể hóa các nội dung phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện

3. Ban TT UBMTTQ xã và Ban nông nghiệp xã làm đầu mối tham mưu theo dõi, đôn đốc, kiểm tra thực hiện.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, hai bên cùng chủ động bàn bạc, trao đổi để thống nhất quan điểm, chủ trương và cách thức thực hiện để Chương trình phối hợp đạt hiệu quả cao nhất./.

 

 

TM. ỦY BAN MTTQ Xà                                  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

                  CHỦ TỊCH                                                               CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

      Lê Đình Hiệp                                                 Lê Đình Tâm

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy, TTHĐND(b/c);

- Chủ tịch,  PCT UBND xã;

- BTT UBMTTQVN xã;

- Các tổ chức chính trị - xã hội xã;

- Các Ban ngành, đoàn thể xã;

- Bí thư chi bộ, Trưởng thôn trong toàn xã;

- Các Cơ quan, đơn vị liên quan;

- Lưu: VPUB, MTTQ xã.