Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
198031
                                                                     KẾ HOẠCH
                       Tổ chức Bầu cử Tổ trưởng Tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn Nưa

         Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 02/12/2018 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu số 04/2012/TT-BNV ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Tổ, dân phố. Ủy ban nhân dân Thị trấn Nưa xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn Thị trấn, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích Thông qua bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, nhằm phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong việc trực tiếp bầu chọn người đủ tư cách, đạo đức phẩm chất, có ý thức trách nhiệm, có tâm huyết đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân, điều hành thực hiện nhiệm vụ của cộng đồng dân cư tổ dân phố và nhiệm vụ cấp trên giao, góp phần củng cố chính quyền cơ sở vững mạnh.
2. Yêu cầu. Việc tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố phải thực hiện đúng quy trình, quy định theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TTBNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 02/12/2018 của Bộ nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/12/2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ hướng dẫn vè tổ chức và hoạt động của Tổ, dân phố đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.
2 . NỘI DUNG
Bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố, được tổ chức dự kiến vào ngày 23 tháng 7 năm 2023. Cán bộ, công chức Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Văn phòng - Thống kê, Kế toán ngân sách, Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội, Đài truyền thanh Thị trấn phối hợp với UBMTTQ, Hội Nông dân, Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cùng các cấp ủy Chi bộ, Ban công tác mặt trận tổ dân phố theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy Đảng, Chính quyền làm tốt công tác tuyên tuyền, quán triệt đầy đủ các quy định của Trung ương về công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 1. Quy trình tiến hành bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố.
1. 1. Các bước tiến hành - Công bố ngày bầu cử: Chậm nhất 20 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND Thị trấn ra Quyết định công bố ngày bầu cử và thành phần cử tri tham gia bầu cử. Chú ý các nội dung: + Ấn định ngày bầu cử; +Tổ chức bầu cử có thể kết hợp trong hội nghị tổ dân phố; +Thành phần tham gia bầu cử là đại diện cử tri hộ gia đình; + Nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử bao gồm tối thiểu những công việc sau: Lập danh sách cử tri đại diện hộ gia đình tham gia bầu cử, danh sách ứng cử viên. Nhận tài liệu tại UBND Thị trấn. Thường xuyên thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm họp bầu cử, danh sách các ứng cử viên. Trang trí buổi họp. Xét giải quyết những khiếu nại về bầu cử (nếu có). Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Công bố kết quả bầu cử. Báo cáo kết quả bầu cử và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND Thị trấn. - Lập và công bố danh sách người ứng cử (Từ 1- 2 người): Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, UBND Thị trấn ban hành Quyết định công bố danh sách người ứng cử. Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố có trách nhiệm lập danh sách người ứng cử báo cáo Chi ủy, chi bộ tổ dân phố để thống nhất danh sách người ra ứng cử. + Việc lựa chọn ứng cử viên Tổ trưởng tổ dân phố là khâu quan trọng của công tác bầu cử và trách nhiệm của Ban công tác Mặt trận. + Về dự kiến danh sách người ứng cử: Chậm nhất 15 ngày trước ngày bầu cử, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ chức cuộc họp Ban công tác Mặt trận và mời Chi uỷ Chi bộ tổ dân phố tham dự. Trưởng ban công tác Mặt trận chủ trì cuộc họp với nội dung như sau: Nêu mục đích buổi họp/báo cáo tiêu chuẩn Tổ trưởng tổ dân phố và dự kiến giới thiệu người ra ứng cử Tổ trưởng tổ dân phố (khuyến khích có số dư) để hội nghị thảo luận và thống nhất danh sách ứng cử viên. Về tiêu chuẩn “Tổ trưởng tổ dân phố phải là người có hộ khẩu và cư trú thường xuyên ở tổ dân phố, có độ tuổi từ đủ 21 (hai mươi mốt) tuổi trở lên; có 3 sức khoẻ; nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm trong công tác; có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; được nhân dân tín nhiệm; bản thân và gia đình gương mẫu thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; có kiến thức văn hoá, có năng lực, kinh nghiệm, phương pháp vận động, tổ chức nhân dân thực hiện tốt các công việc tự quản của cộng đồng dân cư và công việc của cấp trên giao”. - Thành lập Tổ bầu cử, danh sách người tham gia bầu cử: Chậm nhất 10 ngày trước ngày bầu cử, Chủ tịch UBND thị trấn ra Quyết định thành lập tại mỗi tổ dân phố, một Tổ bầu cử có từ 5 thành viên gồm Tổ trưởng là Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố và các thành viên là đại diện của một số tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện cử tri. Chủ tịch UBND thị trấn quyết định thành lập ở mỗi tổ dân phố 01 tổ bầu cử và quy định nhiệm vụ, quyền hạn tổ bầu cử, có thể như sau: + Chuẩn bị các điều kiện để họp tổ dân phố như: Thông báo mời dân, lập danh sách ứng cử viên tổ trưởng tổ dân phố; + Nhận tài liệu, kinh phí từ UBND thị trấn; + Thông báo cho cử tri biết thời gian, địa điểm bầu cử, + Bố trí, trang trí nhà văn hóa họp tổ dân phố; + Tổ chức bầu cử; + Xét giải quyết những khiếu nại, tố cáo về bầu cử (nếu có); + Kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu; + Công bố kết quả bầu cử tại chỗ; + Báo cáo kết quả bầu cử, chuyển giao biên bản kiểm phiếu và các tài liệu liên quan đến việc bầu cử về UBND thị trấn. Chú ý: Ngay sau khi được thành lập, Tổ bầu cử lập danh sách cử tri tham gia bầu cử và niêm yết công khai tại các nơi sinh hoạt công cộng trên địa bàn tổ dân phố chậm nhất là 08 ngày trước ngày bầu cử. Các khiếu nại, tố cáo về danh sách cử tri tham gia bầu cử phải được Tổ bầu cử tiếp nhận giải quyết hoặc báo cáo UBND thị trấn giải quyết theo thẩm quyền dứt điểm 24 giờ trước giờ bầu cử.
1.2. Hình thức bầu cử: - Việc bầu cử có thể bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định; Nếu bầu bằng hình thức giơ tay, Tổ bầu cử trực tiếp đếm số biểu quyết. Nếu bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín, Tổ bầu cử làm nhiệm vụ kiểm phiếu. - Phiếu bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố được in sẵn, phiếu bầu cử phát hành phải được đóng dấu của UBND thị trấn ở phía trên, góc trái. - Việc kiểm phiếu bầu cử do Tổ bầu cử tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi kết thúc cuộc bỏ phiếu. Trước khi mở hòm phiếu, Tổ bầu cử phải thống 4 kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu bầu không sử dụng và mời 02 cử tri (biết chữ) không phải là người ứng cử đại diện cho cử tri của cuộc bầu cử chứng kiến việc kiểm phiếu.
1.3. Lập biển bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử Việc lập biên bản kiểm phiếu và xác định kết quả bầu cử thực hiện theo Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, Điều 14, Điều 16, Điều 22 và Điều 26 của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.
1.4. Công nhận kết quả bầu cử: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của Tổ trưởng Tổ bầu cử, UBND thị trấn xem xét ra quyết định công nhận người trúng cử Tổ trưởng tổ dân phố, hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2; trường hợp không ra quyết định công nhận hoặc quyết định việc bầu cử lại, bầu cử lại lần 2 thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
1.5. Bầu cử lại. - Trường hợp số cử tri tham gia bỏ phiếu chưa được quá nửa số cử tri ghi trong danh sách hoặc vi phạm các quy định về bầu cử thì tổ chức bầu cử lại. - Ngày bầu cử lại do Chủ tịch UBND thị trấn quy định, nhưng chậm nhất không quá 15 ngày kể từ ngày tổ chức bầu cử lần đầu. - Nếu bầu cử lại mà vẫn không bầu được Tổ trưởng tổ dân phố thì Chủ tịch UBND thị trấn quyết định cử Tổ trưởng tổ dân phố lâm thời trong số những người ứng cử chính thức để hoạt động cho đến khi bầu được Tổ trưởng tổ dân phố mới (trong thời hạn 6 tháng).
2. Thời gian tiến hành bầu cử Thống nhất tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên toàn Thị trấn vào ngày 23/7/2023.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Nưa. Ủy ban MTTQ Việt Nam Thị trấn hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ dân phố thực hiện đúng quy trình giới thiệu nhân sự bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố;
2. Công chức Văn phòng - Thống kê: Tham mưu UBND thị trấn hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố ở các đơn vị tổ dân phố đảm bảo theo đúng kế hoạch; tổng hợp kết quả bầu cử báo cáo UBND huyện theo quy định.
3. Công chức Tài chính - Kế hoạch. 5 Xem xét, đề xuất UBND thị trấn hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ dân phố phục vụ công tác bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố theo quy định.
4. Công chức Tư pháp hộ tịch, Văn hóa xã hội , Đài Truyền thanh Thị trấn. Công chức Văn hóa - xã hội phối hợp với công chức Tư pháp - hộ tịch hướng dẫn công tác trang trí nơi bỏ phiếu, tổ chức thông tin, tuyên truyền cổ động; Đài Truyền thanh thị trấn đưa tin, bài và tuyên truyền cho cuộc bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố đạt kết quả.
5. Công an Thị trấn, Ban CHQS Thị trấn. Công an thị trấn phối hợp với Ban CHQS xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn; Trưởng Công an Thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức rà soát lại danh sách cử tri trên cơ sở nhân hộ khẩu Công an đang quản lý phục vụ tốt cho công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố. Trên đây là kế hoạch tổ chức bầu cử Tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn thị trấn. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị tổ dân phố phản ảnh về UBND thị trấn (Qua Văn phòng UBND) để theo dõi, chỉ đạo./.