Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
55
Hôm qua:
81
Tuần này:
442
Tháng này:
1022
Tất cả:
130053

Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13; Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31 tháng /01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 197/STTT ngày 02/02/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 661/KH-UBND ngày 05/02/2021 của UBND huyện Triệu Sơn. Về thông tin tuyên truyền, đảm bảo thông tin liên tục phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nhằm thông tin, tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, tạo khí thế sôi nổi và phấn khởi trong toàn dân và hướng tới cuộc bầu cử. Tiểu Ban tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 thị trấn Nưa xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU   

1.       Mục đích

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trong thời điểm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa kết thúc; toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới và phát triển toàn diện đất nước Việt Nam, hòa bình, độc lập và chủ nghĩa xã hội.

- Công cuộc đổi mới toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã và đang thu được những thành tựu quan trọng, nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bối cảnh quốc tế và khu vực có những thuận lợi và khó khăn đan xen; các thế lực thù địch chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra sức phấn đấu, đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. 

- Cùng với thành công đại hội đảng các cấp, tổ chức tốt cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong năm 2021. 

- Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử nhằm động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử để lựa chọn và bầu ra những người hội đủ các yêu cầu, tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín đại diện xứng đáng cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp; tạo không khí tin tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm công dân, thái độ tích cực của cử tri trong việc tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền XHXN Việt Nam - Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2.       Yêu cầu

- Làm cho nhân dân thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; ủng hộ nhiệt tình, tích cực tham gia cuộc bầu cử, làm cho ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

- Làm cho cử tri cả nước nắm vững và thực hiện đúng những nội dung chủ yếu của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là các quy định về quyền, nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; các quy định định về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, lựa chọn và bầu được những người có đủ tiêu chuẩn tham gia vào Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; 

- Thực hiện đúng quy định của Pháp luật về vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phê phán và uốn nắn những biểu hiện lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để làm mất dân chủ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chia rẽ đại đoàn kết dân tộc và chống những hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền bầu cử, ứng cử của công dân.

- Thông tin, tuyên truyền đối ngoại về bầu cử, giới thiệu với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, với nhân dân các nước trên thế giới biết được thể thức và không khí dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật trong quá trình bầu cử; chủ động đấu tranh phản bác những thông tin, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực phản động, thù địch; 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

          1. Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; các văn bản hướng dẫn về cuộc bầu cử của Đảng, Nhà nước, văn bản của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử.

2. Tuyên truyền về Nhà nước và Quốc hội Việt Nam: Phân tích, làm rõ bản chất của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của Nhà nước ta; quyền dân chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước nói chung và Quốc hội nói riêng; tuyên truyền về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Quốc hội theo Hiến pháp 2013, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân; những đóng góp của Quốc hội Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước; tuyên truyền về vai trò, vị trí của Quốc hội khoá XV trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, quá trình hội nhập quốc tế trong thời kỳ đổi mới.

3. Tuyên truyền pháp luật về bầu cử: Giới thiệu nội dung của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu HĐND các cấp hiện hành. Đặc biệt tập trung tuyên truyền các nguyên tắc, quy trình bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân và trách nhiệm của cử tri trong quá trình tham gia bầu cử.

4. Tuyên truyền về sự ủng hộ của nhân dân với đường lối đổi mới của Đảng; phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; biểu dương kịp thời những đơn vị và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

5. Tuyên truyền về nội dung các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình hành động của các ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6. Tuyên truyền về công tác phục vụ bảo đảm cho cuộc bầu cử thành công.

7. Tuyên truyền về kết quả cuộc bầu cử.

III. PHƯƠNG THỨC THỰC HIỆN

          Công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được triển khai liên tục với những hình thức sinh động, phong phú, kịp thời, thiết thực nhằm thông tin tuyên truyền hiệu quả về cuộc bầu cử đến với nhân dân trong thị trấn, cụ thể:

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh thị trấn.

- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của thị trấn.

- Tuyên truyền qua hệ thống băng rôn, pano, áp phíc, tranh cổ động trực quan.

- Tuyên truyền qua hội nghị, hoạt động văn hóa cộng đồng.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, tuyên truyền lưu động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiến độ triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền

* Đợt 1: (từ 15/3/2021)

Tập trung tuyên truyền về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Luật tổ chức Quốc hội và Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương và các văn bản, quy định pháp luật liên quan.

* Đợt 2: (Từ 16/3 đến 23/5/2021)

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tiểu chuẩn đại biểu Quốc hội, tiêu chuẩn đại biểu HĐND ; quyền, nghĩa vụ của người ứng cử; quyền nghĩa vụ của cử tri, các quy định về trình tự bầu cử và thể thức bầu cử; thông tin tư liệu tổng hợp các số liệu về các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa XV.

- Từ 15/4/2021. Lên băng rôn, khẩu hiệu, tại các khu phố, các điểm bỏ phiếu, tăng cường thời lượng phát thanh trên hệ thống Đài truyền thanh. 

- Từ 15 /5/2021. Tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Đảng, cở tổ Quốc trên các trục đường các tổ dân phố, đặc biệt là đối với đơn vị tổ dân phố trên các tuyến đường Quốc lộ 47c và tỉnh lộ 517.

- Từ 23/5/2021. Tập trung cao điểm trong ngày bầu cử, thông tin tuyên truyền, phản ánh về không khí bầu cử, diễn biến, tiến độ, kết quả bầu cử tại địa phương.

* Đợt 3: (từ 24/5/2021 đến 10/6/2021)

Tập trung tuyên truyền về kết quả bầu cử; trách nhiệm của Quốc hội, HĐND các cấp và các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

          Trên đây là kế hoạch thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tiểu Ban tuyên truyền bầu cử thị trấn Nưa, Triệu Sơn./.

CCVH – XH

Lê Văn Sơn